ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 خانه آجربافت

خانه آجربافت

خانه آجر بافت با نوآوری در پوشش نما بهترین دستاورد معماری سال 2012 در مجله معمار معرفی شد.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد