نمودار مقایسه قیمت آپارتمان در تهران از سال 89 تا امروز

ماه
سال:

معمـاری های خــاص ایــران

 مجتمع مسکونی با نمای آجربافت

مجتمع مسکونی با نمای آجربافت

خانه آجر بافت با نوآوری در پوشش نما بهترین دستاورد معماری سال 2012 در مجله معمار معرفی شد.

مطالب جـالب و دیـدنی

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

اخبـــار حــوزه ملک و اقتصـــاد