نکات مهم رهن و اجاره ملک | یکشنبه، 12 دی 95

آنچه باید ازحق سرقفلی بدانید

1ــ حق سرقفلی از سوی مستاجر به مالك پرداخت می شود البته نه به مستأجـــر اول . از این رو شهرت تجاری و رونق كسب و اعتبار صنفی كه ناشی ازعمل مستأجر است در تعیین میزان سر قفلی تأثیری ندارد.

2 ــ حق سرقفلی ضمن عقد اجاره یا خارج از آن فقط تا زمـــــــان تخلیــــه عین مستأجره در حق مالك تحقق پیدا می كند.

3 ــ در زمان تخلیه عین مستأجره حق سر قفلی می بایست به قیمت عادلانه روزبه مستاجرمسترد گردد ؛حتا اگر مستأجر هیچ گونه فعالیت كسبی نداشته باشد.

توضیح : اینكه استرداد سرقفلی به قیمت عادلانه  روز باشد و یا مبلغ اولیه پرداختی در زمان انعقاد عقد اجاره ، تابع توافق طرفین ( موجر و مستأجر ) و یا شروط ضمن عقد است.

4 - نقل و انتقال حق سر قفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امكان پذیر است.

5 - شرط تحقق و تكوین حق سرقفلی منوط به قرارداد اجاره نخواهد بود. یعنی مالك پیش ازرابطه استیجاری ، واجد حق سرقفلی است د و از این نظر می تواند این حق را به دیگری واگذار كند.

6  - حق سر قفلی ذاتاً قابل اعراض و اسقاط است.

7 - درتعیین میزان حق سرقفلی هیچ عاملی غیر ازخواست مالك دخالتی ندارد . و لذا مالک است كه مبلغ سر قفلی را تعیین  و اعلام می کند . طرف مقابل مستأجرمی تواند بپذیرد و یا پیشنهاد را رد كند.

8 - حق سر قفلی مربوط به محل معین است.

9 - حق سر قفلی در تفریط از بین نمی رود.

10 - مشروعیت حق سر قفلی ناشی از احكام اوّلی است.

11 - وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 حق سر قفلی برای مستأجر شناخته نشده و آنچه درآن قانون تأیید می شود ، حق كسب و پیشه است.

12 - در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 انتقال سر قفلی از مالك به مستأجر و از مستأجر به مستأجر پیش بینی شده است.

احكام راجع به حق سر قفلی :

1- هرگاه مالك ، ملك تجاری خود را به اجاره واگذار نماید ، می تواند مبلغی را تحت عنوان سر قفلی از مستأجر دریافت كند.

2 - سرقفلی را مالك ( موجر ) می تواند نگیرد . و اگر چنین كرد و ملك خود را اجاره داد نمی تواند بعداً از مستأجر چیزی بابت سرقفلی مطالبه كند و به عبارت دیگر این حق ذاتاً قابل اسقاط است.

3 - مستأجر هم می تواند در مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگربه عنوان سر قفلی دریافت كند . مگر آن كه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

4 - چنانچه مالك سر قفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سر قفلی ملك را به دیگری واگذار نماید . پس از پایان مدت اجاره ، مستأجر اخیر حق مطالبه سر قفلی از مالك را ندارد.

5 - در صورتی كه مؤجر به طریق صحیح شرعی سر قفلی را به مستأجر منتقل نماید هنگام تخلیه ، مستأجر حق مطالبه سر قفلی به قیمت عادلانه روز را دارد .سر قفلی ناظر به ملك تجاری است . بنابراین اگر شخصی ملك غیر تجاری را به اجاره بدهد نمی تواند سر قفلی دریافت كند.

توجه :

در قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سالهای 1339 و 1356 ذكری از سرقفلی نشده است . قانونگذار در قانون مصوب 1376 حق سر قفلی را به رسمیت شناخته است.

6 - در صورتی كه مستأجر بدون اجازه دادگاه یا موافقت مؤجر ، در مواردی كه حق انتقال به غیر را ندارد. منافع را به دیگری منتقل كند ، در این صورت مستأجر یا متصرف در برابر تخلیه ، استحقاق دریافت نصف سر قفلی را دارد.

منبع:
دلتا

نظرات کاربران

حجت صابر
شنبه، 18 دی 95
این قانون حتما باید بازنگری شود.مشکلات فراوان و شبهات زیادی بین مالک و مستاجر پیش آورده، چون قانونگذار قوانین مربوطه رو بیشتر به سود مالک قرار داده و هیچ گونه تبصره های قانونی و الزامی و مشخص که از درگیری بین این دو جلوگیری شود در این قانون وجود ندارد

ارسال نظر شما

جشنواره لبخند طلائی دلتا همیـن حالا در جشنواره شرکت کنید