نکات مهم رهن و اجاره ملک | سه شنبه، 4 آبان 95

سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک ومستغلات کشور - اجاره نامه

در این بخش نمونه ای از یک قرارداد (اجاره نامه) نمایش داده شده است، که برای آشنایی با واژه های حقوقی در این قرارداد، روی واژه هایی که با رنگ آبی نمایش داده شده است کلیک کنید و توضیحات مربوط به آن را مشاهده نمایید.

سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک ومستغلات کشور اجاره نامه شماره سریال هولوگرام: شناسه مشاور املاک:
ماده 1: طرفین قرارداد کد رهگیری:
موجر /موجرین
نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کد ملی:

موجر /موجرین

نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کد ملی:

مستاجر /مستاجرین

نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کد ملی:

مستاجر /مستاجرین

نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کدملی:
ماده 2: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارت است از تملیک منافع استیجاری............. (سهم) دانگ یک ...................................واقع در ........................... پلاک ............. طبقه ................. واحد ................. کد پستی..............دارای پلاک ثبتی به شماره .........................اصلی واقع در بخش ثبتی ................... حوزه ثبتی ............... سمت ................ به مساحت ............. متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال ............... صفحه ............... دفتر .............. شماره ثبت ملک ............ مفروز و مجزی از ......... مشتمل بر ............ اتاق خواب با حق استفاده برق اشتراکی □اختصاصی □ و گاز اشتراکی □اختصاصی □ و قطعه پارکینگ به شماره .........و قطعه انباری به شماره ........ و متراژ ......... متر مربع تعداد خط ..... تلفن دایر به شماره ....... و سایر منصوبات و مشاعات مربوطه که برای سکونت □،محل کار □ به رویت ........ مستاجر رسیده از جمله ....................... مورد قبول قرار گرفته است .
ماده 3: مدت اجاره
مدت اجاره روز/ماه/سال شمسی از تاریخ ............... / ................ / ............... تا ............... / ............... / ............... می باشد .
ماده 4 :اجاره بها و نحوه پرداخت
1-4- میزان اجاره بها از قرار ماهانه مبلغ  .............................................. ریال، که جمعا ........................................ ریال در اول/آخر هر ماه نقدا با اخذ رسید □ / طی چک های □ شماره ............................ الی .............................. به تاریخ ............ / ............ / ............ الی ............ / ............ بانک ......... شعبه ........... تحویل موجر گردید.
2-4- مبلغ ............... ریال (به حروف .................... تومان ) از طرف مستاجر / مستاجرین به عنوان قرض الحسنه نقدا □ / طی چک □ به شماره ............ بانک ............ شعبه .......... به تاریخ ...... /....... /........ به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی ( قرض الحسنه ) با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.
ماده 5: شرایط تسلیم عین مستأجره جهت (مسکونی □،اداری □،تجاری □، کارگاهی □) به .................... نفر اجاره داده شده است.
1-5- موجر مکلف است در تاریخ ....... / ....... / ........ مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به مستاجر تسلیم کند. 2-5- مستاجر متعهد می گردد عین مستأجره را جهت ( مسکونی □،اداری □، کارگاهی □ ) استفاده نموده و همچنین از مورد اجاره خلاف متعارف استفاده ننماید .
ماده 6 : آثار قرارداد
1-6- مستاجر نمی تواند از مورد اجاره خلاف منظور قرارداد مسکونی □ ، تجاری □ ،اداری □ ، کارگاهی □ و بر خلاف متعارف استفاده نماید.
2-6- مستاجرحق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد (حق انتقال به غیر را ندارد)و در صورت تخلف و انتقال مورد اجاره به غیر مسئول کلیه خسارات وارد در حدود مقررات قانونی خواهد بود.
3-6- پرداخت هزینه های مصرفی آب □، برق □، گاز □، تلفن □، شارژ □، هزینه های نگهداری ساختمان□،فاضلاب شهری □ و غیره بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه، فسخ ویا اقاله، قبوض پرداختی را به موجر ارائه نماید.
4-6- پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه □، شوفاژ □، کولر □، آسانسور □، شبکه آب □،برق □ و گاز □ به عهده مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند.
5-6- مالیات مستغلات□،تعمیرات اساسی □،عوارض شهرداری □ و مالیات بر مستغلات اجاره □ بر عهده موجر است، عوارض کسب و پیشه شهرداری □ - مالیات بر در آمد (تجاری و اداری ) اداره دارائی □- حق بیمه کارگران تامین اجتماعی □ بر عهده مستاجر است.
6-6- در مورد اماکن تجاری – اداری مبلغ قرض الحسنه پرداختی توسط مستاجر، هیچگونه حقی به عنوان سر قفلی یا حق کسب و پیشه برای مستاجر ایجاد نمی کند و مستاجر حق هیچگونه ادعایی نسبت به ســر قفلی و حق کسب و پیشه نداشته و متعهد به تخلیه بی قید و شــرط مورد اجاره در پایان قــرارداد می باشد.
7-6- مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحول گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید و در صورت حدوث خسارت نسبت به مورد اجاره ، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
8-6-چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء این قرارداد تخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیل از تسلیم آن خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ................................................................ ریال بعنوان اجرت المثل ایام تصرف بعد از انقضاء قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر این مبلغ قرض الحسنه بلااشکال است. در هر حال پرداخت این مبلغ دلیل و مانعی برای پیگیری قضایی جهت تخلیه مورد اجاره از طرف موجر نمی باشد و مشاور املاک در این خصوص مسئولیتی ندارد .
9-6- موجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مورد اجاره را تحویل و کل مبلغ قرض الحسنه را به مستاجر پرداخت نماید در غیر این صورت به ازای هر روز تاخیر در پرداخت این مبلغ موظف است روزانه مبلغ ......................... ریال به مستاجر پرداخت کند ضمنا پرداخت مبلغ خسارت تاخیر دلیل و مانع پیگیری قضایی برای مطالبه مبلغ کامل قرض الحسنه از طرف مستاجر نمی باشد.
10-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
11-6- این قرارداد در سایر موارد تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 خواهد بود .
12-6- این قرارداد در صورت فقدان مهر و امضاء مشاور املاک فاقد اعتبار می باشد.
13-6- مستاجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی بوده و حق استفاده از مورد اجاره جهت منافع شرکت های هرمی نداشته و نخواهد داشت.
14-6- چنانچه مستاجر و یا موجر هر کدام بخواهند قبل از انقضاء مدت قرارداد، آن را فسخ نمایند باید یکماه زودتر اعلام نماید و اجاره یکماه از کل مبلغ اجاره بهاء را به عنوان ضرر و زیان پرداخت نمایند.
15-6- طرفین پس از احراز هویت یکدیگر، اصل سند و کلیه اوراق مربوطه به رویت و قبولی طرفین رسیده و با امضا رونوشت (فتوکپی) اوراق مزبور به این امر اقرار نموده اند.
ماده 7: حق الزحمه مشاور املاک
1-7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بوده حق الزحمه مشاور املاک را طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ....................... بطور جداگانه بر عهده بگیرند و همزمان با امضای قرارداد مبلغ تعرفه را پرداخت کنند و پس از آن اقدام به اخذ کد رهگیری شود.
2-7- ضمنا 5% مالیات بر ارزش افزوده از طرفین اخذ خواهد شد
توضیحات:
موجر/ موجرین مستاجر/ مستاجرین
نام و نام خانوادگی شهود 
شاهد1:
شاهد2:
مهر و امضاء مشاوراملاک

 

منبع:
دلتا

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است، شما اولین باشید.

ارسال نظر شما

جشنواره لبخند طلائی دلتا همیـن حالا در جشنواره شرکت کنید