نکات مهم خرید و فروش ملک | سه شنبه، 4 آبان 95

سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک ومستغلات کشور - مبایعه نامه

در این بخش نمــونه ای از یک قرارداد (مبایعه نامه) فــروش ملک نمایش داده شده است. برای آشنــایی با واژه های حقوقی بکار رفته در این قــرارداد، روی واژه هایی که با رنگ آبی نمایش داده شده است کلیک و توضیحات مربوط به آن را مشاهده کنید.

سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک ومستغلات کشور مبایعه نامه شماره سریال هولوگرام: شناسه مشاور املاک:
ماده 1: طرفین قرارداد کد رهگیری:
فروشنده/فروشندگان
نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کد ملی:

فروشنده/فروشندگان

نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کد ملی:

خریدار/خریداران

نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام نام خانوادگی: ش.ش: کد ملی:

خریدار/خریداران

نام نام خانوادگی نام پدر ش.شناسنامه محل صدور کد ملی تلفن آدرس
               
به موجب: نام: نام خانوادگی: ش.ش: کدملی:
ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله
............. (سهم) دانگ یک ...................................دارای پلاک ثبتی به شماره ........................... فرعی از پلاک ثبتی به شماره .................................... اصلی واقع در بخش ثبتی .................................................. حوزه ثبتی .................................... سمت .............................. به مساحت ............................... متر مربع به انضمام قطعه پارکینگ به شماره ............................................ و قطعه انباری به شماره ............ و به متراژ ............ دارای سند مالکیت به شماره سریال ..................................... صفحه ......................... دفتر ............................ شماره ثبت ملک ..................................... مفروز و مجزی از ................................... دارای حق اشتراک آب اشتراکی □ اختصاصی □ / برق اشتراکی□ اختصاصی □ / گازاشتراکی □ اختصاصی □ /  به نشانی ............................................................................................. تعداد خط  .............. شماره تلفن ............................ کد پستی .........................
ماده 3 : ثمن معامله
1-3- ثمن معامله بطور مقطوع ................................................. ریال به حروف ....................................................... ریال معادل .................................................  تومان تعیین گردید. که به شرح ذیل پرداخت خواهد
شد. مبلغ ............................. ریال معادل ................................ تومان به صورت نقدی/چک :
الباقی به صورت :
الف :
ب:
ماده 4:شرایط مربوط به تنظیم سند
1-4-طرفین متعهد شدند در تاریخ ............./................/.............. در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ........ واقع در شهر تهران و یا دفتر خانه ای که بانک پیشنهاد می نماید. ضمن انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در این قرارداد نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله به نام خریدار اقدام نمایند.
2-4- چنانچه مورد معامله دارای وام مسکن باشد فروشنده قبل از تنظیم سند متعهد و ملزم به فک رهن می باشد در ضمن اگر صلح حقوق در سند ذکر شده باشد قبل از تنظیم هرگونه قرارداد از بانک استعلام شود.
3-4در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفترخانه اسناد رسمی برای تنظیم سند، گواهی سر دفتر، ثبت تخلف نامبرده می باشد .
4-4 عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار، حکم عدم حضور است و سردفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد.
ماده 5 : شرایط تسلیم مورد معامله
1-5- فروشنده مـــوظف است مورد معــامله را در تاریخ ....../......../....... با تمامی وابع ومنضمات آن تسلیم خریدار کند وهرگونه موانع در استیفا و بهـــره برداری کامل از مورد معامله را بر طرف نماید. کلیه هـــزینه های ناشی از تسلیم بر عهده فــروشنده خواهد بود.
2-5 در صورتیکه معلوم گردد که مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مـانند رهـن، مصــادره،عملیــات اجــرائی دادگستـری یــا اجــرای اسنـاد رسمـی، مستحق للغیر و غصبی بوده و قانونا قابل انتقال به خریدار نمی باشد و یا بعد از استعلام شهرداری ملک مورد معامله در مسیر بلوار یا طرح های مختلف آموزشی، بهداشتی و ... قرار داشته باشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله مبلغ ......20% ثمن معامله........ ریال بابت خسارت وارده به خریدار پرداخت نماید.
ماده 6: آثار قرارداد
1-6- فروشنده متعهد است حداکثر تا زمان مقرر برای تنظیم سند رسمی کلیه مجوزهای لازم از مراجع مختلف را در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداری، اداره اوقاف، دارایی، شهرسازی؛ اداره آب و فاضلاب تامین اجتماعی، برق، گاز و مخابرات و غیره را اخذ نماید و کلیه بدهی های احتمالی در خصوص توابع اعیان، مستحدثاث و امکانات موجود در مورد معامله را تسویه نماید.
2-6- هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی، شهرداری، اداره اوقاف به عهده فروشنده است و هزینه های حق الثبت و حق التحریر بالمناصفه به عهده طرفین می باشد.
3-6- قیمت مورد معامله در بند 1 ماده3 این قرارداد به هیچ عنوان به حهت نوسان قیمت ها و یا تورم قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی برای طرفین قرارداد متصور نمی باشد.
4-6- کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنای خیار تدلیس با اقرار طرفین اسقاط گردید.
5-6- در صورت عدم اجرای هر یک از تعهدات فروشنده که در این قرارداد مقرر شده است وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ 0/002 ثمن معامله به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنع از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد خریدار باشد، وی مکلف است به ازاء هر روز تاخیر مبلغ معادل ...............0/002 ثمن معامله .................... ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید. این خسارت علاوه بر انجام تعهد اصلی بوده و با آن قابل جمع است .
6-6- این قرارداد در صورت فقدان مهر و امضا مشاور املاک فاقد اعتبار می باشد.
7-6- طرفین پس از احراز هویت یکدیگر، اصل سند و کلیه اوراق مربوطه به رویت و قبولی طرفین قرارداد رسیده و با امضا رونوشت (فتوکپی) اوراق مزبور به این امر اقرار نموده اند.
ماده 7 : فایل متعاملین
1-7- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم بوده حق الزحمه مشاور املاک را طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان ............... به طور جداگانه بر عهده بگیرند و همزمان با امضای قرارداد مبلغ تعرفه را پرداخت کنند و پس از آن اقدام به اخذ کد رهگیری شود.
2-7- این مبایعه نامه به استناد ماده 343 و 352 قانون تجارت تنظیم گردیده است و فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری در میزان حق الزحمه نخواهد داشت.
3-7- ضمنا" مالیات بر ارزش افزوده 8% از طرفین اخذ خواهد شد .
توضیحات:
در صورت عدم تامین وجه یا هر دلیل دیگر که النهایه منجر به عدم پرداخت چک یا چک های مذکور در ماده3 این قرارداد در خصوص پرداخت ثمن معامله گردد، خیار فسخ برای فروشنده ایجاد می گردد و فروشنده حق فسخ معامله را دارد .
خریدار / خریداران فروشنده / فروشندگان
نام و نام خانوادگی شهود / نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی
شاهد1:
شاهد2:
بااحراز هویت طرفین قرارداد و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مدارک مندرج در این قرارداد به تائید و گواهی اینجانب رسید. مهر و امضاء مشاوراملاک

 

منبع:
دلتا

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این مطلب ثبت نشده است، شما اولین باشید.

ارسال نظر شما

جشنواره لبخند طلائی دلتا همیـن حالا در جشنواره شرکت کنید